WhatClinic Patient Service Award

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


มีบุตรยาก รักษาอย่างไร

How is infertility treated? (Services)

 • มีบุตรยาก รักษาอย่างไร


  ในการเลือกวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยากนั้น จะขึ้นอยู่กับสาเหตุของการมีบุตรยากที่ตรวจพบเป็นหลัก โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ ระยะเวลาของการพยายามมีบุตร ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกในการรักษาวิธีอื่นๆ โดยวิธีของการรักษามีบุตรยาก ได้แก่

  การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine insemination, IUI)
  การทำเด็กหลอดแก้วหรือการปฏิสนธินอกร่างกาย (In vitro fertilization, IVF)
  การทำอิ๊กซี่ (ICSI) และอิมซี่ (IMSI)


  การทำอิกซี่ (Intracytoplasmic sperm injection, ICSI) เป็นเทคนิคที่นำมาใช้ช่วยในขั้นตอนของการปฏิสนธิ ในกรณีที่ตัวอสุจิมีสัดส่วนความผิดปกติที่สูงจนทำให้ความสามารถในการที่ตัวอสุจิจะเจาะเข้าไปในเซลล์ไข่เพื่อเกิดการปฏิสนธินั้นลดลง หรือในกรณีที่มีจำนวนอสุจิน้อยมาก รวมทั้งกรณีที่การเก็บอสุจิด้วยการผ่าตัด เช่น มีการอุดตันของท่ออสุจิ เป็นต้น การทำอิ๊กซี่จะต้องอาศัยเครื่องมือในการคัดเลือกตัวอสุจิที่มีรูปร่างและการเคลื่อนไหวที่ปกติ นำมาฉีดเข้าสู่เซลล์ไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิขึ้น โดยเป็นการทำภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งหลังจากนั้นจะนำไปเพาะเลี้ยงต่อเพื่อให้ได้ตัวอ่อนและย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกตามขั้นตอนของเด็กหลอดแก้วต่อไป

  การทำอิมซี่ (Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection, IMSI) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเลือกตัวอสุจิที่จะนำมาใช้ในการฉีดเข้าเซลล์ไข่ โดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษทดแทนกล้องที่ใช้ในการทำอิกซี่ โดยมีกำลังขยายมากถึง 6,600 เท่า สามารถมองเห็นรายละเอียดของตัวอสุจิได้มากขึ้น จึงค่อนข้างมีประโยชน์ในคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีอสุจิที่ผิดปกติมาก ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิ การฝังตัว และการตั้งครรภ์ได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการทำอิ๊กซี่

  การทำกิฟท์ (Gamete intrafollopain transfer, GIFT) และซิฟท์ (Zygote intrafollopian transfer, ZIFT)
  การทำกิฟท์เป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยการผ่าตัดส่องกล้อง โดยเป็นการผ่าตัดเพื่อนำเอาเซลล์ไข่และอสุจิที่ผ่านการเตรียมในห้องปฏิบัติการฉีดเข้าไปในส่วนของท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิกันเองต่อไป โดยจำเป็นต้องมีท่อนำไข่ที่ดีอย่างน้อย 1ข้าง ส่วนการทำซิฟท์นั้นมีความคล้ายคลึงกับกิฟท์เพียงแต่จะนำเอาเซลล์ไข่มาผสมกับตัวอสุจิในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิจนได้ตัวอ่อนขึ้นมาก่อน และนำตัวอ่อนนั้นย้ายกลับเข้าไปทางท่อนำไข่ผ่านการผ่าตัดส่องกล้อง โดยทั้งสองวิธีนี้มีอัตราความสำเร็จที่ไม่ได้สูงไปกว่าการทำเด็กหลอดแก้ว และยังต้องอาศัยการผ่าตัดส่องกล้องเพิ่มขึ้น ปัจจุบันจึงไม่เป็นที่นิยมและแพทย์มักใช้การทำเด็กหลอดแก้วในการรักษาแทน