WhatClinic Patient Service Award

WhatClinic Patient Service Award
Cleverthai

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


Cryopreservation

การแช่แข็งตัวอ่อน


เทคโนโลยีในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้คู่สมรสสามารถเก็บรักษาตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ไว้ใช้ในอนาคตได้โดยวิธีการแช่แข็ง (Cryopreserve) สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน เทคนิคการแช่แข็งด้วยวิธีที่เรียกว่า Vitrification เป็นวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นและนิยมใช้ในปัจจุบันเนื่องจากมีผลเสียต่อตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์น้อยมาก และให้ผลสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้ใกล้เคียงกับการใช้ตัวอ่อนหรือเซลล์สืบพันธุ์ที่ไม่ผ่านการแช่แข็ง ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการทำเด็กหลอดแก้วหรืออิ๊กซี่ หากกระตุ้นไข่ได้เป็นจำนวนมาก ก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิได้ตัวอ่อนในปริมาณที่มากขึ้นด้วย ตัวอ่อนที่คุณภาพดีที่ยังไม่ถูกใช้ในการย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกในรอบแรกจึงต้องได้รับการเก็บรักษาไว้โดยการแช่แข็ง เมื่อต้องการย้ายตัวอ่อนในรอบต่อๆไปก็สามารถใช้ตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้ได้โดยไม่ต้องมาเริ่มกระบวนการกระตุ้นไข่และทำเด็กหลอดแก้ว นอกจากนี้การแช่แข็งตัวอ่อน รวมทั้งเซลล์สืบพันธุ์(เซลล์ไข่และอสุจิ) ยังสามารถนำไปใช้ในกรณีอื่นๆที่ต้องเก็บเซลล์เหล่านี้ไว้ก่อนเพื่อการใช้ในอนาคต เช่น กรณีของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษาที่ส่งผลเสียต่อการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ไม่ว่าจะด้วยการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ซึ่งผู้ป่วยยังต้องการมีบุตรของตนเองในอนาคต นอกจากนี้การแช่แข็งอสุจิยังอาจใช้ในการเก็บสำรองอสุจิไว้ก่อนเพื่อใช้ในการปฏิสนธินอกร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาและอาจไม่สามารถหลั่งอสุจิได้ในวันเก็บไข่ ในสตรีบางรายที่ยังไม่ตัดสินใจในเรื่องการแต่งงานและการมีบุตร หากต้องการมีบุตรในตอนที่อายุมากขึ้นอาจเกิดปัญหาเรื่องการทำงานของรังไข่ที่ไม่ดี ก็สามารถทำการแช่แข็งเซลล์ไข่ไว้ก่อนเพื่อใช้เมื่อต้องการมีบุตรในอนาคตได้ ดังที่กล่าวมาข้างต้นเราจึงสามารถทำการแช่แข็งได้ทั้ง


การแช่แข็งตัวอ่อน
การแช่แข็งเซลล์ไข่
การแช่แช็งน้ำเชื้ออสุจิ

Tags