WhatClinic Patient Service Award

WhatClinic Patient Service Award
Cleverthai

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


IVF & ICSI

การปฏิสนธินอกร่างกายโดยการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และ ICSI

IVF & ICSI

ในการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าการทำเด็กหลอดแก้วนั้น จะเป็นการนำเอาเซลล์ไข่ของทางฝ่ายหญิงและอสุจิของฝ่ายช่ายมาผสมกันในห้องปฏิบัติการ โดยตัวอสุจิที่มีความพร้อมมากที่สุดจะเจาะเข้าไปในเซลล์ไข่เองคล้ายในกระบวนการปฏิสนธิทางธรรมชาติ ต่างจากวิธีการ ICSI ซึ่งเป็นเทคนิคช่วยการปฏิสนธิภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่มีประโยชน์ในรายที่จำนวนของตัวอสุจิที่แข็งแรงนั้นมีจำนวนน้อย โดยใช้อุปกรณ์ลักษณะคล้ายเข็มขนาดเล็กกว่าเส้นผม ในการดูดเอาตัวอสุจิที่ดีฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ให้ แทนการให้อสุจิเจาะไข่เอง โดยเซลล์ไข่ที่จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการปฏิสนธินี้ จะได้มาจากกระบวนการกระตุ้นไข่ในฝ่ายหญิง โดยสูตรในการให้ยาอาจมีความแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยของแต่ละราย


Minimal Stimulation IVF


เป็นการเลือกสูตรยากระตุ้นไข่ที่ใช้ยาในปริมาณที่น้อยลง โดยอาจใช้ยารับประทาน ร่วมกับยาฉีด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่าย และมุ่งหวังให้ได้เซลล์ไข่ในปริมาณที่ไม่มาก โดยเชื่อว่า แม้จะได้เซลล์ไข่โดยรวมในจำนวนที่น้อยกว่า conventional IVF แต่จำนวนของเซลล์ไข่ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ความเหมาะสมในการเลือกใช้วิธีการกระตุ้นไข่ จะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ตามความเหมาะสมกับภาวะของแต่ละราย

Natural IVF

เป็นการนำเซลล์ไข่ที่เกิดจากการพัฒนาตามรอบฮอร์โมนธรรมชาติของร่างกายมาใช้ในกระบวนการทาง IVF ตามปกติในสตรีทั่วไปจะมีการพัฒนาของเซลล์ไข่รอบเดือนละ 1 ใบ ดังนั้นการใช้ไข่ในรอบธรรมชาติมาใช้นี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยากระตุ้น

Conventional IVF


นั้นเป็นการใช้ยาเพื่อการกระตุ้นไข่โดยหวังผลให้ได้ไข่ในปริมาณที่มาก เพื่อนำมาใช้ปฏิสนธิได้ตัวอ่อนในจำนวนที่มาก เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ ยาที่ให้โดยทั่วไปจะประกอบด้วยยาที่ใช้เพื่อการกระตุ้นการพัฒนาของเซลล์ไข่ (Gonagotropin) ยาที่ให้เพื่อป้องกันการตกไข่ก่อนกำหนด ( อาจใช้ GnRH agonist หรือ GnRH antagonist ขึ้นกับสูตรยาที่ใช้) และยาที่ใช้เพื่อกระตุ้นความสมบูรณ์ของเซลล์ไข่ในช่วงท้ายเมื่อถุงไข่มีขนาดโตดีแล้ว ( hCG หรือ GnRH Agonist ขึ้นกับสูตรยาและความเหมาะสมกับแต่ละราย)

Tags