WhatClinic Patient Service Award

WhatClinic Patient Service Award
Cleverthai

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


Assisted Hatching

การเปิดเปลือกตัวอ่อนเพื่อช่วยในการฝังตัว

ตัวอ่อนจะมีส่วนของโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายเปลือก ห่อหุ้มอยู่เรียกว่า zona pellucida ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีส่วนช่วยในการป้องกันอันตรายต่อเซลล์ของตัวอ่อน แต่เมื่อจะเกิดการฝังตัว ตัวอ่อนจะต้องออกจากโครงสร้างนี้ การทำ assisted hatching เป็นกระบวนการเจาะเปิดหรือทำให้ส่วนของเปลือกนี้บางลง ให้ตัวอ่อนสามารถออกมาได้ง่ายมากขึ้น โดยอาจจะช่วยเพิ่มอัตราการฝังตัวของตัวอ่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวอ่อนที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งมาก่อน หรือในตัวอ่อนที่มีความหนาของเปลือกนี้มากกว่าปกติ และในคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีอายุมาก เป็นต้น


การทำ Assisted hatching นี้ ปัจจุบันนิยมใช้เลเซอร์ตัดเปิดส่วนของเปลือก ทำได้ง่าย รวดเร็วและมีความแม่นยำมากทำให้ไม่เกิดอันตรายกับตัวอ่อน กระบวนการนี้จะทำในวันเดียวกับที่จะมีการย้ายตัวอ่อนนั่นเอง

Tags