WhatClinic Patient Service Award

WhatClinic Patient Service Award
Cleverthai

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


SEET

การกระตุ้นความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อรับการฝังตัวของตัวอ่อน

เทคนิคนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของตัวอ่อนที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูก พัฒนาและศึกษาโดยคุณหมอชิโอทานิและคณะ โดยพบว่าวิธีการกระตุ้นโพรงมดลูกนี้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ในคู่สมรสที่ไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ภายหลังจากการย้ายตัวอ่อนระยะบลาสโทซิส และในรายที่ไม่ตั้งครรภ์แม้จะใช้เทคนิคการย้ายตัวอ่อนสองระยะและยังอาจมีประสิทธิภาพในการเพิ่มอัตราการฝังตัวของตัวอ่อนและอัตราการตั้งครรภ์ในคู่สมรสที่เริ่มเข้ารับการรักษาด้วยเด็กหลอดแก้วที่มีตัวอ่อนบลาสโทซิสที่ดีปฏิสนธิขึ้น

Tags