WhatClinic Patient Service Award

WhatClinic Patient Service Award
Cleverthai

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีในการรักษา

  • Our Laboratory

    ห้องปฏิบัติการถือเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก จึงจัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการให้บริการในทุกขั้นตอน


    โดยมีห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ จัดเตรียมอสุจิเพื่อใช้สำหรับกระบวนการการรักษา ที่มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ได้มาตรฐานและทันสมัย ห้องปฏิบัติการตัวอ่อนถูกออกแบบแยกออกมาโดยเฉพาะอย่างเป็นสัดส่วน มีระบบควบคุมทั้งในแง่ความสะอาด อุณหภูมิและมีการตรวจวิเคราะห์ค่าสารพิษในอากาศ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการดูแลตัวอ่อน ภายในห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการให้การดูแลตั้งแต่ขั้นตอนของการเก็บไข่ ปฏิสนธิตัวอ่อนและการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนภายใต้ระบบการดูแลที่มีมาตรฐานสูง โดยห้องปฏิบัติการทั้งสองส่วนได้ถูกออกแบบให้มีการเชื่อมต่อกับห้องผ่าตัด ภายใต้การควบคุมสิ่งแวดล้อมแบบปิด เพื่ออำนวยความสะดวกทำงานประสานกับของทั้งส่วนห้องผ่าตัดและห้องปฏิบัติการโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อไข่และตัวอ่อน


    นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการได้ผ่านการอบรมมาตรฐานทั้งในด้านการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการรักษาภาวะมีบุตรยากและมาตรฐานการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการ รูปแบบการทำงานได้ถูกถ่ายทอดและอบรมมาจากประสบการณ์การทำงานของคลินิกชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความผิดพลาดในการให้บริการจะไม่เกิดขึ้นและมีความพร้อมในทุกๆขั้นตอนของการบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของการรักษา