WhatClinic Patient Service Award

WhatClinic Patient Service Award
Cleverthai

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


PESA / TESE

ในกรณีที่ฝ่ายชายมีความผิดปกติของน้ำอสุจิที่รุนแรง เช่น มีปัญหาในการหลั่งอสุจิ การตรวจไม่พบตัวอสุจิจากน้ำอสุจิที่หลั่งออกมา หากพบว่าสาเหตุของความผิดปกตินี้เกิดจากการอุดตันของท่ออสุจิ หรือความผิดปกติชนิดไม่มีท่ออสุจิแต่กำเนิด เคยทำหมันชายมาก่อนในรายที่เคยมีบุตรมาแล้ว หรือมีความผิดปกติที่ทำให้อสุจิที่ถูกหลั่งออกมาตายไปทั้งหมด การแก้ไขปัญหาอาจพิจารณาทำการเก็บอสุจิจากอัณฑะโดยตรง โดยอาจเริ่มจากการใช้เข็มขนาดเล็กเจาะดูดจากท่ออสุจิส่วนต้น (Percutaneous epididymal sperm aspiration,PESA) แต่ถ้าหากคลำไม่พบว่ามีการอุดตันของท่อที่ชัดเจน อาจพิจารณาทำการเจาะดูดจากตำแหน่งของอัณฑะ (Testicular sperm aspiration,TESA)แทน และสุดท้ายคือการผ่าตัดนำเอาเนื้อเยื่อหลอดอสุจิออกมาเล็กน้อยเพื่อหาตัวอสุจิ (Testicular sperm extraction,TESE)


อสุจิที่ได้จากการเก็บโดยตรงจากอัณฑะแบบนี้ มีปริมาณน้อย จึงมักต้องอาศัยการทำอิ๊กซี่เพื่อช่วยในการปฏิสนธิ อย่างไรก็ตามหากความผิดปกติเกิดจากอัณฑะไม่สามารถสร้างอสุจิได้โดยตรง การผ่าตัดอาจเก็บได้แต่อสุจิที่ยังอ่อนอยู่และให้ผลสำเร็จของการรักษาที่ค่อนข้างต่ำ


ในกรณีที่ฝ่ายชายมีความผิดปกติของน้ำอสุจิที่รุนแรง เช่น มีปัญหาในการหลั่งอสุจิ การตรวจไม่พบตัวอสุจิจากน้ำอสุจิที่หลั่งออกมา หากพบว่าสาเหตุของความผิดปกตินี้เกิดจากการอุดตันของท่ออสุจิ หรือความผิดปกติชนิดไม่มีท่ออสุจิแต่กำเนิด เคยทำหมันชายมาก่อนในรายที่เคยมีบุตรมาแล้ว หรือมีความผิดปกติที่ทำให้อสุจิที่ถูกหลั่งออกมาตายไปทั้งหมด การแก้ไขปัญหาอาจพิจารณาทำการเก็บอสุจิจากอัณฑะโดยตรง โดยอาจเริ่มจากการใช้เข็มขนาดเล็กเจาะดูดจากท่ออสุจิส่วนต้น (Percutaneous epididymal sperm aspiration,PESA) แต่ถ้าหากคลำไม่พบว่ามีการอุดตันของท่อที่ชัดเจน อาจพิจารณาทำการเจาะดูดจากตำแหน่งของอัณฑะ (Testicular sperm aspiration,TESA)แทน และสุดท้ายคือการผ่าตัดนำเอาเนื้อเยื่อหลอดอสุจิออกมาเล็กน้อยเพื่อหาตัวอสุจิ (Testicular sperm extraction,TESE)


อสุจิที่ได้จากการเก็บโดยตรงจากอัณฑะแบบนี้ มีปริมาณน้อย จึงมักต้องอาศัยการทำอิ๊กซี่เพื่อช่วยในการปฏิสนธิ อย่างไรก็ตามหากความผิดปกติเกิดจากอัณฑะไม่สามารถสร้างอสุจิได้โดยตรง การผ่าตัดอาจเก็บได้แต่อสุจิที่ยังอ่อนอยู่และให้ผลสำเร็จของการรักษาที่ค่อนข้างต่ำ

Tags