WhatClinic Patient Service Award

WhatClinic Patient Service Award
Cleverthai

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


consultation

การวินิจฉัยและให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก

ในการวางแผนสำหรับการมีบุตรนั้น ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จของการตั้งครรภ์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงการดูแลเพื่อให้เกิดกระบวนการตั้งครรภ์และการคลอดที่มีคุณภาพด้วย


ทั้งนี้ก็เพื่อให้มารดานั้นมีสุขภาพที่ดีในระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งจะนำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัยและสุขภาพของบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรงในอนาคต ในการให้การดูแลภาวะมีบุตรยากจึงมีความสำคัญที่ แพทย์นั้นจะต้องทำการสอบถามประวัติ ตรวจร่างกายและทำการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เพื่อค้นหาปัจจัยต่างๆที่ส่งต่อความยากง่ายของการมีบุตร รวมถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อสุขภาพของฝ่ายหญิงเมื่อมีการตั้งครรภ์ และสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วย โดยทั่วไปแล้วการตรวจวินิจฉัยเพื่อให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยากจึงประกอบด้วย


  • การซักประวัติ โดยแพทย์จะทำการสอบถามประวัติต่างๆจากคู่สมรสแต่ละฝ่ายแยกกัน เกี่ยวกับประวัติการมีบุตรในอดีต ประวัติโรคประจำตัวหรือการเจ็บป่วยรวมทั้งการรักษาที่ได้รับ อาชีพหรือสุขนิสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะมีบุตรยากและประวัติโรคทางพันธุกรรมในครอบครัว เป็นต้น
  • การตรวจร่างกายทั่วไป รวมทั้งการตรวจภายในเพื่อหาปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากในฝ่ายหญิง
  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไปเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์และการตรวจจำเพาะเพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก รวมทั้งความผิดปกติที่มีโอกาสถ่ายทอดไปสู่บุตรเมื่อมีการตั้งครรภ์ เช่น การตรวจองค์ประกอบของเลือด (complete blood count), การตรวจหาโรคติดเชื้อ, การตรวจมะเร็งปากมดลูก, การตรวจอัลตราซาวน์ของอุ้งเชิงกราน, การตรวจน้ำอสุจิในฝ่ายชาย การตรวจคัดกรองคู่สมรสที่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคบางอย่างที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบบ่อยและมีผลเสียรุนแรงต่อบุตร เป็นต้น

Tags