WhatClinic Patient Service Award

WhatClinic Patient Service Award
Cleverthai

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


ความสำเร็จกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

สามารถแบ่งคร่าวๆได้เป็น 3 กลุ่มปัจจัย


ปัจจัยด้านผู้มีบุตรยากและคู่สมรส
ปัจจัยด้านทีมแพทย์ พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อน
ปัจจัยด้านห้องปฏิบัติการ


ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดเป็นข้อๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ดังนี้

 • Infertile woman and her spouse

  ปัจจัยด้านผู้มีบุตรยากและคู่สมรส จะมีโอกาสสำเร็จมากเพียงใดขึ้นกับสาเหตุของภาวะมีบุตรยากนั้น

  1. หากเป็นคู่สมรสที่ตรวจประเมินแล้วไม่พบสาเหตุ อัตราความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับอายุของฝ่ายหญิงเป็นสำคัญ อาจพอประมาณการความสำเร็จได้ดังนี้
  หากฝ่ายหญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 40-50
  อายุระหว่าง 36-40 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 30
  อายุมากกว่า 40 ปี มีอัตรการตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 10-20

  2. ในกรณีที่ตรวจพบสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก สามารถแยกได้เป็น
  สาเหตุจากฝ่ายชาย เช่น ภาวะท่อน้ำเชื้ออุดตัน อาจจำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไข หรือใช้วิธีการอื่นเพื่อให้ได้ตัวอสุจิ
  สาเหตุจากฝ่ายหญิง เช่น ถุงน้ำรังไข่ หรือเนื้องอกในโพรงมดลูก

  หากได้รับการรักษาแล้วย่อมทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น

 • Treatment provider

  ปัจจัยด้านทีมแพทย์ พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อน

  ต้องเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญและมีประสบการณ์ มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดกัยของผู้ป่วย

  1. ทีมแพทย์มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ ให้การดูแลแบบองค์รวมเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ
  2. ทีมพยาบาลต้องผ่านการฝึกอบรมและสามารถให้คำปรึกษาปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ
  3. ทีมนักวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อน เป็นผู้ที่ได้การรับรองและมีทักษะทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง มีการฝึกฝนอยู่เสมอ

 • Laboratory

  ปัจจัยด้านห้องปฎิบัติการ เป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ

  ควรได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน และมีระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มแข็ง ในขบวนการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์


  1. อุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัยและพร้อมใช้งาน เช่น กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ เครื่องยิงเลเซอร์เจาะเปลือกไข่

  2. น้ำและน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนที่ได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบสารพิษต่อเซลล์สืบพันธุ์


  เมื่อเลี้ยงตัวอ่อนได้ดี จะได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพสูงและมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้มากขึ้น โดยรวมทั้ง 3 ปัจจัยจะส่งผลต่อความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ ช่วยให้คู่สมรสนั้นมีบุตรได้ต่อไป